Elektronska merenja (US, EEN)

Semestar: 5

Modul: Upravljanje sistemima (US), Elektroenergetika (EEN)

Šifra predmeta: 2OEU5O01, 2OEP5A02

Fond časova: 2+1+1

Nastavnici:                

Predavanja: prof. dr Dragan B. Živanović

Vežbe: mr Miroljub Pešić, dr Jelena Đorđević Kozarov

Opis: Upoznavanje sa principima rada savremenih elektronskih instrumenata.

Način ocenjivanja: Aktivnost na laobratorijskim i računskih vežbama, kao i na predavanjima. Dva kolokvijuma. Pismeni ispit.

Termin predavanja: Utorak 14:15 h, MS-Teams

Termin računskih: Utorak 16:15 h, MS-Teams

Termin laboratorijskih: Utorak 18:00 h, MS-Teams

Materijal:  (https://moodle.elfak.ni.ac.rs)

  

Plan realizacije:

TEORIJSKA NASTAVA (PREDAVANjA)

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Statičke i dinamičke karakteristike mernih sistema.Prof. dr Dragan B. Živanović 2
2.Karakteristike mernih generatora, NF generatori.Prof. dr Dragan B. Živanović 2
3.Signal generatori.Prof. dr Dragan B. Živanović 2
4.Impulsni generatori, kalibratori.Prof. dr Dragan B. Živanović 2
5.Osciloskopi, Y kanal.Prof. dr Dragan B. Živanović2
6.Okidni način rada, vremenska baza.Prof. dr Dragan B. Živanović 2
7.Merne sonde, osnovna merenja osciloskopom.Prof. dr Dragan B. Živanović 2
8.Digitalni osciloskopi.Prof. dr Dragan B. Živanović 2
9.Merenje frekvencije, periode, vremenskog intervala.Prof. dr Dragan B. Živanović 2
10.Ulazno kolo brojača, greške brojačkih metoda.Prof. dr Dragan B. Živanović 2
11.Vremenska baza digitalnih instrumenata.Prof. dr Dragan B. Živanović 2
12.Merenje vremena, merenje fazne razlike.Prof. dr Dragan B. Živanović 2
13.Analogno digitalni konvertori.Prof. dr Dragan B. Živanović 2
14.Tipovi A/D konvertora.Prof. dr Dragan B. Živanović 2

 

RAČUNSKE VEŽBE
Izvođač nastave:
Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Osnovni tipovi amplitudno – amplitudnih karakteristika mernih sistema.
Osnovne ispitne (test) funkcije za proučavanje dinamičkog ponašanja mernih i automatskih sistema.
Određivanje efektivne vrednosti signala.
Mr Miroljub Pešić2
2.Osnovne konfiguracije izlaza mernih generatora. Generator NF sinusnog signala po metodi digitalne konstrukcije talasnog oblika.Mr Miroljub Pešić2
3.Generator funkcija. Signal generator. SWEEP generator.Mr Miroljub Pešić2
4.Frekventna kompenzacija naponske sonde (atenuatorske ćelije) osciloskopa. Nalaženje vrednosti elemenata naponskog delitelja.Dr Jelena Đorđević Kozarov2
5.Blok za sinhronizaciju vremenske baze osciloskopa. Okidački filter. HOLD – OFF kolo osciloskopa.Mr Miroljub Pešić2
6.Merenje frekvencije, periode i Multiple-period tehnika usrednjavanja rezultata. Merenje vremenskog intervala i faze. Digitalni tahometar.Dr Jelena Đorđević Kozarov2
7.Digitalni voltmetri.Mr Miroljub Pešić2

LABORATORIJSKE VEŽBE
Izvođač nastave: Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Ispitivanje signal generatora.Dr Jelena Đorđević Kozarov1
2.Digitalni generator funkcija.Dr Jelena Đorđević Kozarov1
3.Osnovni parametri impulsa.Dr Jelena Đorđević Kozarov1
4.Upoznavanje impulsnog katodnog osciloskopa.Mr Miroljub Pešić1
5.Upoznavanje generatora funkcija
FG – 2020A.
Dr Jelena Đorđević Kozarov1
6.Univerzalni digitalni brojač.Mr Miroljub Pešić1