Metrologija električnih veličina (US, EEN, EKM)

Semestar: 3

Modul: Upravljanje sistemima (US), Elektroenergetika (EEN), Elektronske komponenete i mikrosistemi (EKM)

Šifra predmeta: 2OEU3O03, 2OEP3O04, 2OEM3O03

Fond časova: 2+1+2

Nastavnici:                

Predavanja: prof. dr Dragan B. Denić

Vežbe: doc. dr Milan M. Simić, doc. dr Jelena R. Jovanović, doc. dr Milan R. Dinčić, mr Goran S. Miljković, mr Ivana S. Stojković, dipl. inž. Aleksandar Jocić

Opis: Edukacija i upoznavanje studenata sa osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima iz oblasti metrologije i merenja električnih veličina.

Način ocenjivanja: Aktivnost na predavanjima, računskim i laboratorijskim vežbama. Kolokvijumi. Pismeni ispit.

Termin predavanja: Utorak 12:15 h, MS-Teams

Termin računskih: Utorak 10:15 h, MS-Teams

Termin laboratorijskih: Biće naknadno određen u dogovoru sa predmetnim saradnicima, MS-Teams

Materijal:  (https://moodle.elfak.ni.ac.rs)

  

Plan realizacije:

TEORIJSKA NASTAVA (PREDAVANjA)

Nedelja Nastavna jedinica Izvođač nastave Broj časova
1. Praktična uloga i značaj merenja Prof. dr Dragan B. Denić 2
2. Osnovi teorije merenja – metrologije Prof. dr Dragan B. Denić 2
3. Materijalizacija jedinica mera u MKSA sistemu Prof. dr Dragan B. Denić 2
4. Opšte karakteristike procesa merenja Prof. dr Dragan B. Denić 2
5. Analiza uzroka i karaktera grešaka merenja Prof. dr Dragan B. Denić 2
6. Rezultati merenja kao slučajne veličine Prof. dr Dragan B. Denić 2
7. Obrada rezultata indirektnih merenja Prof. dr Dragan B. Denić 2
8. Metode za smanjenje grešaka merenja Prof. dr Dragan B. Denić 2
9. Električni merni instrumenti Prof. dr Dragan B. Denić 2
10. Instrumenti za merenje naizmeničnih napona i struja Prof. dr Dragan B. Denić 2
11. Proširenje mernog opsega ampermetra i voltmetra Prof. dr Dragan B. Denić 2
12. Uticaj otpornosti ampermetra i voltmetra na tačnost merenja Prof. dr Dragan B. Denić 2
13. Instrumenti za merenje električne otpornosti – ommetri Prof. dr Dragan B. Denić 2
14. Merni konvertori električnih veličina Prof. dr Dragan B. Denić 2
15. Primena osciloskopa za posmatranje talasnih oblika signala Prof. dr Dragan B. Denić 2

RAČUNSKE VEŽBE

Izvođač nastave: Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

Nedelja Nastavna jedinica Izvođač nastave Broj časova
1. Prikaz rezultata merenja; Značajne cifre; Definicije parametara signala. Doc. dr Jelena R. Jovanović 1
2. Signali – srednja i efektivna vrednost. Doc. dr Jelena R. Jovanović 1
3. Signali – srednja i efektivna vrednost. Doc. dr Jelena R. Jovanović 1
4. Apsolutna i relativna greška merenja; Klasa tačnosti mernih uređaja. Doc. dr Jelena R. Jovanović 1
5. Sredstva merenja; Indirektna merenja. Doc. dr Jelena R. Jovanović 1
6. Sredstva merenja; Indirektna merenja. Doc. dr Jelena R. Jovanović 1
7. Slučajne greške i standardna devijacija. Doc. dr Jelena R. Jovanović 1
8. Električni merni instrumenti – merenje struje. Dipl. inž. Aleksandar Jocić 1
9. Električni merni instrumenti – merenje struje. Dipl. inž. Aleksandar Jocić 1
10. Uticaj unutrašnje otpornosti ampermetra i voltmetra na tačnost merenja. Doc. dr Milan M. Simić 1
11. Proširenje mernog opsega DC mernih instrumenata. Doc. dr Milan M. Simić 1
12. Instrumenti za merenje električne otpornosti – ommetri. Doc. dr Milan M. Simić 1
13. Instrumenti za merenje naizmeničnih napona i struja – diodni ispravljači. Doc. dr Milan M. Simić 1
14. Merenje parametara impedanse kalema (induktivnost). Doc. dr Milan M. Simić 1
15. Merenje parametara impedanse kondenzatora (kapacitivnost). Doc. dr Milan M. Simić 1

LABORATORIJSKE VEŽBE
Izvođač nastave: Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

Nedelja Nastavna jedinica Izvođač nastave Broj časova
1. Kalibracija voltmetra jednosmernog napona i statistička obrada mernih podataka. Mr Ivana S. Stojković 2
2. Proširenje mernog opsega instrumenta sa kretnim kalemom za merenje jednosmerne struje i jednosmernog napona. Mr Ivana S. Stojković 2
3. Rad sa analognim osciloskopom i digitalnim generatorima signala. Dipl. inž. Aleksandar Jocić 2
4. Realizacija instrumenta za merenje naizmenične struje pomoću instrumenta sa kretnim kalemom i ispravljača. Dipl. inž. Aleksandar Jocić 2
5. Merenje efektivne vrednosti električnih signala i rad sa digitalnim multimetrom. Doc. dr Milan M. Simić 2
6. Merenje otpornosti pomoću ommetara i mernih mostova. Mr Goran S. Miljković 2
7. Digitalni osciloskop. Doc. dr Milan R. Dinčić 2