Električna i elektronska merenja (EMT, EES, EKS)

Semestar: 5

Modul: Elektronika (E)

Podmodul: Multimedijalne tehnologije (EMT), Embeded sistemi (EES), Kola i sistemi (EKS)

Šifra predmeta: 2OEE5A01

Fond časova: 2+1+2

Nastavnici:                

Predavanja: prof. dr Dragan B. Živanović, doc. dr Milan M. Simić

Vežbe: doc. dr Jelena R. Jovanović, mr Ivana S. Stojković, mr Miroljub Pešić

Opis: Edukacija studenata sa teorijskim i praktičnim znanjima iz merne tehnike i priprema za eksperimentalni rad i obradu mernih rezultata. Proučavanje principa rada i postupaka realizacije i primene tipičnih električnih i elektronskih metoda merenja i instrumentacije, kako za edukaciju u nastavku studija, tako i u profesionalnim  inženjerskim poslovima.

Način ocenjivanja: Aktivnost na predavanjima, računskim i laboratorijskim vežbama, Kolokvijumi. Pismeni ispit.

Termin predavanja: Konsultativna nastava, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima, e-mail, MS-Team

Termin računskih: Konsultativna nastava, u dogovoru sa predmetnim saradnicima, e-mail, MS-Team

Termin laboratorijskih: Konsultativna nastava, u dogovoru sa predmetnim saradnicima, e-mail, MS-Team

Materijal:  (http://moodle.elfak.ni.ac.rs)

  

Plan realizacije:

TEORIJSKA NASTAVA (PREDAVANjA)

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Uvod, sistem jedinica, sledivost merenja.Doc. dr Milan M. Simić2
2.Etaloni, greške merenja.Doc. dr Milan M. Simić2
3.Električni merni instrumenti, šantiranje.Doc. dr Milan M. Simić2
4.Om-metri, merni mostovi.Doc. dr Milan M. Simić2
5.Merenje naizmeničnih struja i napona, merni transformatori.Doc. dr Milan M. Simić2
6.Elektronski voltmetri.Doc. dr Milan M. Simić2
7.Elektronski instrumenti naizmeničnog napona.Prof. dr Dragan B. Živanović2
8.Digitalni merni instrumenti.Prof. dr Dragan B. Živanović2
9.Merenje frekvencije, periode.Prof. dr Dragan B. Živanović2
10.Merenje fazne razlike, merenje vremena.Prof. dr Dragan B. Živanović2
11.Analogno digitalni konvertori.Prof. dr Dragan B. Živanović2
12.Tipovi A/D konvertora.Prof. dr Dragan B. Živanović2
13.Osciloskopi.Prof. dr Dragan B. Živanović2
14.Elektronski instrumenti naizmeničnog napona.Prof. dr Dragan B. Živanović2

 

RAČUNSKE VEŽBE
Izvođač nastave:
Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Apsolutna i relativna greška merenja; Klasa tačnosti mernih uređaja.Doc. dr Jelena R. Jovanović1
2.Električni merni instrumenti – uticaj otpornosti ampermetra na tačnost merenja struje.Doc. dr Jelena R. Jovanović1
3.Električni merni instrumenti – uticaj otpornosti voltmetra na tačnost merenja napona.Doc. dr Jelena R. Jovanović1
4.Proširenje mernog opsega DC mernih instrumenata.Doc. dr Jelena R. Jovanović1
5.Instrumenti za merenje električne otpornosti – ommetri.Doc. dr Jelena R. Jovanović1
6.Instrumenti za merenje električne otpornosti – ommetri.Doc. dr Jelena R. Jovanović1
7.Instrumenti za merenje naizmeničnih napona i struja – diodni ispravljači.Doc. dr Jelena R. Jovanović1
8.Instrumenti za merenje naizmeničnih napona i struja – diodni ispravljači.Doc. dr Jelena R. Jovanović1
9.Merenje parametara impedanse kalema (induktivnost).Doc. dr Jelena R. Jovanović1
10.Merenje parametara impedanse kondenzatora (kapacitivnost).Doc. dr Jelena R. Jovanović1
11.Digitalno merenje frekvencije, periode i faze.Doc. dr Jelena R. Jovanović1
12.Digitalno merenje napona.Doc. dr Jelena R. Jovanović1
13.Primena analognih i digitalnih osciloskopa.Doc. dr Jelena R. Jovanović1
14.Primena analognih i digitalnih osciloskopa.Doc. dr Jelena R. Jovanović1

LABORATORIJSKE VEŽBE
Izvođač nastave: Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Kalibracija voltmetra jednosmernog napona i statistička obrada mernih podataka.Mr Ivana S. Stojković2
2.Proširenje mernog opsega instrumenta sa kretnim kalemom za merenje jednosmerne struje i jednosmernog napona.Mr Ivana S. Stojković2
3.Merenje otpornosti pomoću ommetara i mernih mostova.Mr Ivana S. Stojković2
4.Rad sa analognim osciloskopom i digitalnim generatorima signala.Mr Miroljub Pešić2
5.Merenje efektivne vrednosti električnih signala i rad sa digitalnim multimetrom.Mr Miroljub Pešić2
6.Primena digitalnog osciloskopa.Mr Miroljub Pešić2