Merenje neelektričnih veličina (US)

Semestar: 7

Modul: Upravljanje sistemima (US)

Šifra predmeta: 2ОЕУ7О04

Fond časova: 2+2+1

Nastavnici:                

Predavanja: doc. dr Milan Dinčić, prof. dr Dragan Živanović

Vežbe: mr Miroljub Pešić, dipl. inž. Aleksandar Jocić

Opis:

Način ocenjivanja: Pismeni i usmeni ispit, kolokvijumi, aktivnost na predavanjima i na vežbama.

Termin predavanja: Četvrtak 13:15h, MS-Teams

Termin računskih: Četvrtak 15:15h, MS-Teams

Termin laboratorijskih: Četvrtak 17:15h, MS-Teams

Materijal:  (https://moodle.elfak.ni.ac.rs)

  

Plan realizacije:

TEORIJSKA NASTAVA (PREDAVANjA)

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Senzori – definicija, značaj, primene, tipovi, statičke i dinamičke karakteristike.Doc. dr Milan Dinčić2
2.Osnovna elektronska kola za kondicioniranje signala sa senzora – mostovi, pojačavači, kola za linearizaciju.Doc. dr Milan Dinčić2
3.Otporni i kapacitivni senzori.Doc. dr Milan Dinčić2
4.Magnetni i induktivni senzori.Doc. dr Milan Dinčić2
5.Merenje sile i naprezanja.Doc. dr Milan Dinčić2
6.Merenje pomeraja.Doc. dr Milan Dinčić2
7.Merenje linearne i ugaone pozicije.Doc. dr Milan Dinčić2
8.Merenje linearne i ugaone brzine.Prof. dr Dragan Živanović2
9.Merenje ubrzanja.Prof. dr Dragan Živanović2
10.Merenje pritiska.Prof. dr Dragan Živanović2
11.Merenje brzine i protoka fluida.Prof. dr Dragan Živanović2
12.Merenje temperature.Prof. dr Dragan Živanović2
13.Merenje nivoa tečnosti i zrnastih materijala.Prof. dr Dragan Živanović2
14.Merenje vlažnosti.Prof. dr Dragan Živanović2
15.Novi trendovi u razvoju senzora (integrisani, MEMS, fiber-optički).Doc. dr Milan Dinčić2

RAČUNSKE VEŽBE
Izvođač nastave:
Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Potenciometarski merni pretvarači za merenje linearnog pomeraja.Mr Miroljub Pešić2
2.Potenciometarski merni pretvarači za merenje ugaonog pomeraja.Mr Miroljub Pešić2
3.Kapacitivni merni pretvarači za merenje pomeraja.Mr Miroljub Pešić2
4.
Kapacitivni merni pretvarači za merenje nivoa tečnosti.
Mr Miroljub Pešić2
5.Induktivni pretvarači za merenje pomeraja.Mr Miroljub Pešić2
6.Merenje ugaone brzine pomoću kapacitivnog tahometra.Mr Miroljub Pešić2
7.Merenje ugaone brzine pomoću digitalnog tahometra.Mr Miroljub Pešić2
8.Merenje ugaone brzine pomoću enkodera pozicije.Doc. dr Milan Dinčić2
9.Merenje deformacija pomoću mernih traka.Doc. dr Milan Dinčić2
10.Vezivanje mernih traka u most.Doc. dr Milan Dinčić2
11.Povezivanje mernih traka u merni sistem pomoću dvožičnog i trožičnog voda.Doc. dr Milan Dinčić2
12.Merenje temperature pomoću Pt100 senzora.Doc. dr Milan Dinčić2
13.Merenje temperature pomoću NTC otpornika. Linearizacija karakteristike senzora.Doc. dr Milan Dinčić2
14.Merenje temperature pomoću integrisanih poluprovodničkih senzora.Doc. dr Milan Dinčić2
15.Merenje temperature pomoću termoparova.Doc. dr Milan Dinčić2

LABORATORIJSKE VEŽBE
Izvođač nastave: Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Merenje temperature elektronskim termometrom na bazi PN spoja.Mr Miroljub Pešić1
2.Termometar na bazi Pt100 senzora.Mr Miroljub Pešić1
3.Merenje nivoa tečnosti.Mr Miroljub Pešić1
4.Merenje pritiska.Mr Miroljub Pešić1
5.Merenje pomeraja pomoću LVDT senzora.Dipl. inž. Aleksandar Jocić1
6.Merenje mase pomoću mernih traka.Dipl. inž. Aleksandar Jocić1
7.Radijacioni (infracrveni) termometri.Dipl. inž. Aleksandar Jocić1
8.Merenje ugaone brzine i pozicije.Dipl. inž. Aleksandar Jocić1