Računarski sistemi za merenje i kontrolu (MAS US)

Semestar: 1

Modul: Računarsko upravljanje sistemima i merna tehnika

Šifra predmeta: 3MUR1A01

Fond časova: 2+1+1

Nastavnici:                

Predavanja: prof. dr Dragan B. Živanović, doc. dr. Milan Dinčić

Vežbe: mr Goran Miljković, doc. dr Milan Simić

Opis: Detaljnije upoznavanje sa hardverom i softverom merno kontrolnih sistema.

Način ocenjivanja: Aktivnost na laboratorijskim vežbama, izrada domaćih zadataka, izrada i odbrana projekta.

Termin predavanja: Prema važećem rasporedu, MS-Teams

Termin računskih: Prema važećem rasporedu, MS-Teams

Termin laboratorijskih: Prema važećem rasporedu, MS-Teams

Materijal:  (https://moodle.elfak.ni.ac.rs)

  

Plan realizacije:

TEORIJSKA NASTAVA (PREDAVANjA)

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Virtuelna instrumentacija, uvodProf. dr Dragan B. Živanović2
2.Hardver virtuelnih instrumenata, PXI merni sistemiProf. dr Dragan B. Živanović2
3.Poređenje karakteristika Virtuelnih i standardnih instrumenataProf. dr Dragan B. Živanović2
4.Odabir projektnih zadatakaProf. dr Dragan B. Živanović2
5.Diskusija mogućih rešenja odabranih projektnih zadatakaProf. dr Dragan B. Živanović2
6.Priključivanje senzora fizičkih veličina u akvizicioni sistemProf. dr Dragan B. Živanović2
7.Analogna i digitalna izolacija u mernim sistemimaProf. dr Dragan B. Živanović2
8.Prekidačke matriceProf. dr Dragan B. Živanović2
9.Sistemi za automatsko testiranje uređajaProf. dr Dragan B. Živanović2
10.Automatska kalibracija mernih uređajaProf. dr Dragan B. Živanović2
11.Komunikacija i protokoli u mernim sistemimaProf. dr Dragan B. Živanović2
12.GPIB interfejs, SCPI, Organizacija drajvera u LabVIEW-u, VISA drajveriProf. dr Dragan B. Živanović2
13.Odbrana projektnih zadataka, diskusija, ispravke 1Prof. dr Dragan B. Živanović2
14.Odbrana projektnih zadataka, diskusija, ispravke 2Prof. dr Dragan B. Živanović2

RAČUNSKE VEŽBE
Izvođač nastave:
Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Rad sa nizovima i klasterima u LabVIEW okruženjuMr Goran Miljković2
2.Rad sa matricama i waveform tipom podatakaDoc. dr Milan Simić2
3.Vizualizacija u LabVIEWMr Goran Miljković2
4.Rad sa property node -ovimaDoc. dr Milan Simić2
5.Linearna interpolacijaMr Goran Miljković2
6.Rad sa lokalnim i globalnim promenljivamaMr Goran Miljković2
7.Event strukturaMr Goran Miljković2
8.Upis u fajl – tipovi fajlovaMr Goran Miljković2
9.Akvizicija podataka – planiranje sistema akvizicijeDoc. dr Milan Simić2
10.Klaster greškeMr Goran Miljković2

LABORATORIJSKE VEŽBE
Izvođač nastave: Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač radovaBroj časova
1.Kontinualna akvizicija mernih signala korišćenjem USB akvizicione karticeDoc. dr Milan Simić2
2.Generisanje signala i brojanje događaja korišćenjem USB akvizicione karticeDoc. dr Milan Simić2
3.Merenje i logovanje temperature NTC senzorom korišćenjem USB akvizicione karticeMr Goran Miljković2
4.Simulacija AD konvertora sa sukcesivnim aproksimacijamaMr Goran Miljković2
5.Povezivanje eksternog osciloskopa i LabVIEW-aDoc. dr Milan Simić2