Računarski merno-informacioni sistemi u industriji (MAS EEN)

Semestar: 1

Modul: Elektroenergetika (EEN)

Šifra predmeta: 3MP01C03

Fond časova: 2+1+1

Nastavnici:                

Predavanja: prof. dr Dragan Denić, doc. dr Jelena Jovanović

Vežbe: mr Goran Miljković, dipl. inž. Aleksandar Jocić, mr Miroljub Pešić

Opis: Upoznavanje sa savremenim industrijskim sistemima baziranim na primeni računara.

Način ocenjivanja: Dva kolokvijuma, pismeni ispit, izrada domaćih zadataka.

Termin predavanja: Prema važećem rasporedu, MS-Teams

Termin računskih: Prema važećem rasporedu, MS-Teams

Termin laboratorijskih: Prema važećem rasporedu, MS-Teams

Materijal:  MS Teams

  

Plan realizacije:

TEORIJSKA NASTAVA (PREDAVANjA)

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Uvod u LabVIEW i virtuelnu instrumentaciju.Prof. dr Dragan Denić2
2.Uvod u računarske merne sisteme.Prof. dr Dragan Denić2
3.Multipleksiranje mernih signala.Doc. dr Jelena Jovanović2
4.Struje curenja i preslušavanje kod multipleksera.Doc. dr Jelena Jovanović2
5.Inteligentni senzori i moduli.Doc. dr Jelena Jovanović2
6.Povezivanje senzora i pretvarača.Prof. dr Dragan Denić2
7.Dvožični transmiteri.Doc. dr Jelena Jovanović2
8.Uzemljenje i oklapanje u mernim sistemima.Prof. dr Dragan Denić2
9.Paralelni standardni komunukacioni interfejsi.Doc. dr Jelena Jovanović2
10.Serijski standardni komunukacioni interfejsi.Doc. dr Jelena Jovanović2
11.Prenos mernih signala u zapaljivim i eksplozivnim sredinama.Prof. dr Dragan Denić2
12.Virtuelna instrumentacija i virtuelne laboratorije.Prof. dr Dragan Denić2
13.Industrijski telemetrijski sistemi.Doc. dr Jelena Jovanović2
14.Test inženjering.Prof. dr Dragan Denić2

RAČUNSKE VEŽBE
Izvođač nastave:
Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Osnovi programiranja u LabVIEW okruženju. Osnovni elementi virtuelnog instrumenta.Mr Goran Miljković1
2.Tipovi podataka u LabVIEW. Debagovanje virtuelnog instrumenta. Kreiranje podprograma subVI-a.Mr Goran Miljković1
3.Kontrola izvršavanja programa pomoću strukura. Korišćenje pomeračkih registara.Mr Goran Miljković1
4.Nizovi.Mr Goran Miljković1
5.Klasteri.Mr Goran Miljković1
6.Vizualizacija u LabVIEW.Mr Goran Miljković1
7.Rad sa znakovim tipovima podataka. Upis i čitanje fajla.Mr Goran Miljković1

LABORATORIJSKE VEŽBE
Izvođač nastave: Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Akvizicija podataka. Karakteristike i izbor akvizicione kartice. Simulacija akvizicione kartice. Instalacija i testiranje akvizicione kartice. Korišćenje MAX-a.Dipl. inž. Aleksandar Jocić2
2.Realizovati primer za paljenje LED dioda na maketi korišćenjem USB akvizicione kartice i LABVIEW-a.Mr Miroljub Pešić2
3.Pomoću USB akvizicione kartice i LABVIEW-a očitati napon na jednom i dva potenciometra sa makete.Mr Miroljub Pešić2
4.Simulacija rada rezervoara za vodu uz praćenje nivoa tečnosti.Dipl. inž. Aleksandar Jocić2
5.Korišćenje foto senzora i NTC temperaturnog senzora.Dipl. inž. Aleksandar Jocić2