Telemetrija (MAS KIK, AU, RUSMT)

Semestar: 1

Modul: Komunikacije i obrada informacija (KIK), Automatsko upravlјanje (AU), Računarsko upravlјanje sistemima i merna tehnika (RUSMT)

Šifra predmeta: 3MKK1A01, 3MUA1B04, 3MUR1B08

Fond časova: 2+1+0, 2+1+1

Nastavnici:                

Predavanja: prof. dr Dragan Denić, doc. dr Jelena Jovanović

Vežbe: doc. dr Jelena Jovanović, mr Goran Miljković

Opis: Upoznavanje sa tehnikama prenosa mernih informacija na daljinu.

Način ocenjivanja: Dva kolokvijuma, pismeni ispit, izrada seminarskog rada ili projektnog zadatka.

Termin predavanja: Prema važećem rasporedu, MS-Teams

Termin računskih: Prema važećem rasporedu, MS-Teams

Termin laboratorijskih: Prema važećem rasporedu, MS-Teams

Materijal:  MS Teams

  

Plan realizacije:

TEORIJSKA NASTAVA (PREDAVANjA)

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Osnovni pojmovi i definicije. Pneumatski telemetrijski sistemi. Analogni telemetrijski sistemi.Doc. dr Jelena Jovanović2
2.Frekvencijska modulacija, impulsno-širinska modulacija.Doc. dr Jelena Jovanović2
3.Transmiteri. Dvožični transmiteri, serijski i paralelni izvori snage, analiza konkretnih dvožičnih transmitera.Prof. dr Dragan Denić2
4.Analogno-digitalni telemetrijski sistemi. Delta modulacija.Doc. dr Jelena Jovanović2
5.Digitalni telemetrijski sistemi. FSK modulacija, impulsno-kodirajuće metode modulacije digitalnih signala.Doc. dr Jelena Jovanović2
6.Digitalni transmiteri. Digitalni dvožični transmiteri, univerzalni asinhroni prijemnici i predajnici.Prof. dr Dragan Denić2
7.Primena računara u telemetrijskim sistemima.Doc. dr Jelena Jovanović2
8.Standardni interfejs sistemi, modemi.Doc. dr Jelena Jovanović2
9.Telemetrijski sitemi u automobilima.Prof. dr Dragan Denić2
10.Fiber-optički telemetrijski sistemi.Doc. dr Jelena Jovanović2
11.Industrijski telemetrijski sistemi. Biotelemetrijski sistemi.Prof. dr Dragan Denić2
12.Virtuelna instrumentacija i Internet u telemetrijskim sistemima. Povezivanje udalјenih mernih sistema, distribuirane virtuelne laboratorije.Prof. dr Dragan Denić2
13.Testiranje telemetrijskih sistema. Standardi u telemetriji.Prof. dr Dragan Denić2
14.Osnovni principi tehnologije Internet of Things i njene primene u telemetrijskim sistemima.Doc. dr Jelena Jovanović2

RAČUNSKE VEŽBE
Izvođač nastave:
Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Osnovi telemetrije.Mr Goran Miljković (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
2.Višekanalna telemetrija.Mr Goran Miljković (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
3.Višekanalna telemetrija.Mr Goran Miljković (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
4.Multipleksiranje mernih signala.Mr Goran Miljković (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
5.Multipleksiranje mernih signala.Mr Goran Miljkovic (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
6.Prenos mernih signala preko energetskih vodova.Mr Goran Miljković (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
7.Prenos mernih signala preko energetskih vodova.Mr Goran Miljković (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
8.LAN bazirani telemetrijski sistemi.Mr Goran Miljković (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
9.LAN bazirani telemetrijski sistemi.Mr Goran Miljković (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
10.Telemetrijski sistemi bazirani na radio modemima.Mr Goran Miljkovic (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
11.Telemetrijski sistemi bazirani na radio modemima.Mr Goran Miljković (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
12.Telemetrijski sistemi sa GSM baziranim prenosom podataka.Mr Goran Miljković (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
13.Primena IrDa i Bluetooth-a u telemetrijskim sistemima.Mr Goran Miljkovic (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1
14.Primena IrDa i Bluetooth-a u telemetrijskim sistemima.Mr Goran Miljković (KIK),
doc. dr Jelena Jovanović (AU, RUSMT)
1

LABORATORIJSKE VEŽBE
Izvođač nastave: Nastavnici i saradnici Katedre, prema utvrđenom nedeljnom rasporedu

NedeljaNastavna jedinicaIzvođač nastaveBroj časova
1.Primena Arduino razvojnog okruženja, WiFi bežične komunikacije i digitalne on-line platforme Thingspeak u realizaciji sistema za merenje temperature i koncentracije uglјen-monoksida u vazduhu.Doc. dr Jelena Jovanović2
2.Primena Arduino razvojnog okruženja i senzora BMP280 za merenje temperature, vazdušnog pritiska i nadmorske visine.Mr Goran Miljković2
3.Primena Raspberry PI 4 mikroračunara u realizaciji sistema za detekciju zvuka.Doc. dr Jelena Jovanović2
4.Kontrola rada RGB LED diode pomoću Raspberry PI 4 mikroračunara.Mr Goran Miljković2