Početna

Nastavne aktivnosti i kursevi koji se izvode na Katedri za merenja Elektronskog fakulteta u Nišu pružaju teorijska i praktična znanja neophodna za realizaciju, testiranje, praktičnu primenu i održavanje savremene instrumentacije za merenje električnih i neelektričnih veličina. Pored toga, kvalitetna nastava u skladu sa savremenim trendovima razvoja nauke i tehnologije, kao i praktična laboratorijska edukacija studenata na osnovnim i doktorskim studijama, pružaju i znanja iz oblasti projektovanja i realizacije kompletnih merno-informacionih sistema, baziranih na primeni brzih računara i savremenih komunikacionih tehnologija. Kao rezultat, diplomirani inženjeri i doktori nauka sa odgovarajućim obrazovanjem iz oblasti merenja imaju dobre mogućnosti pri izboru buduće oblasti rada i zanimanja, kao i daljeg stručnog usavršavanja.    

Od svog osnivanja Katedra za merenja se bavi naučnom metrologijom i razvojem metoda merenja u više oblasti: merenje vremena i frekvencije, merenje pozicije i ugaone brzine, istraživanje u oblasti telemetrije, merenje neelektričnih veličina, industrijska merenja i sistemi, oblast procesiranja i prenosa mernih signala.  

Iz ovog kontinuiranog naučnog i praktičnog rada proizašli su mnogi originalni merni sistemi i uređaji, implementirani u više fabrika u zemlji i inostranstvu.